4 ตุลาคม 2565

สตูล | เทคโนโลยี “เกษตรแม่นยำ”ฟาร์มเมล่อนออเดอร์เพียบ

image

ฟาร์มเมล่อนออเดอร์สั่งเพียบ ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 99 บาท  !! หลังทหารพัฒนาฯ นพค.45 พร้อมสนับสนุนเกษตรกรสู่เทคโนโลยี  “เกษตรแม่นยำ” ที่บ้านทางงอ   เลขที่ 138 หมู่ที่ 5 ตำบลควนสตอ  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล  ที่นี่มีการทำโรงเรือนปลูกเมล่อนและแตงโมปลอดภัยภายในโรงเรือนแบบปิด (เพื่อป้องกันและกำจัดโรคและแมลงด้วยชีวภัณฑ์ซึ่งมีความปลอดสารพิษ 100%) ของฟาร์มเอสแอนด์เจฟาร์ม  ของนางจีรนันท์   ยาสิน  และ  นายสิกชัย  ยาสิน   วัย 40 ปี  สองสามีภรรยาที่ออกจากพนักงานของรัฐ  13 ปีมาทำเกษตรแม่นยำ

ซึ่งเป็นฟาร์มต้นแบบของ “เกษตรแม่นยำ”  ที่ทางทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.สตูลได้คัดเลือกเป็นฟาร์มตัวอย่าง  ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรรายอื่น  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานชุมชนให้มีความเข้มแข็ง    โดยสร้างศูนย์เรียนรู้ภายในหน่วยฯ  และนอกหน่วยให้มีความรู้เท่าทันกับสภาพภูมิศาสตร์สังคมของแต่ละพื้นที่

นาวาอากาศเอกอาทิตย์ภากร   สังขรัตน์   ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ระบุว่า  พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยพล.อ. จีรัชญ์  บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา  ได้มอบหมายและให้ความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานชุมชนให้มีความเข้มแข็ง   หลังพบว่าจังหวัดสตูลมีข้อจำกัดในเรื่องของความชื้นเนื่องจากปริมาณน้ำฝนตกชุกไม่สามารถควบคุมปริมาณความชื้นได้  ประกอบกับพื้นที่มีข้อจำกัดในแต่ละครัวเรือน ทำให้หน่วยฯ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมเป็น  “เกษตรแม่นยำ”

ด้วยการนำเทคโนโลยีใช้ในการสร้าง smart  farm ในบ้านตัวเองโดยเลือกผลผลิตที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป ต้นทุนไม่สูงเกินไปอย่าง “เมล่อน”  เป็นหนึ่งในผลผลิตที่สามารถสร้างรายได้ภายในครอบครัว  ในการสร้างความรู้ต้นแบบขึ้นมาจากหน่วยฯ และขยายออกมาเป็นศูนย์เรียนรู้นอกหน่วยฯ   โดยเข้ามาช่วยเหลือในด้านแหล่งน้ำและการขยายบ่อน้ำให้มีความพอเพียง ในช่วงฤดูแล้ง   ควบคู่ไปกับเรื่องของเทคโนโลยีมาควบคุมสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นข้อจำกัด และก็สร้างโรงเรือนปิดเพื่อที่จะพยากรณ์และควบคุมผลผลิตและป้องกันศัตรูพืชได้  ไปพร้อมกับเรื่องต้นทุน  และการขาย   ซึ่งมีความสำคัญมากกับพี่น้องเกษตรกร  หากใช้ต้นทุนสูงโดยไม่สามารถควบคุมข้อจำกัดได้ อาจจะทำให้พี่น้องเกษตรกรอาจจะล้มเลิกระหว่างทางได้  จึงได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของพื้นฐาน  ในเรื่องของน้ำ  แสงโดยเทคโนโลยี โดยมีการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบที่มีพื้นฐานความรู้  อย่างเช่นที่นี่  เกษตรกรมีความรู้เรื่องของเกษตรเป็นอย่างดี พบว่าการปลูกเป็นการปลูกเชิงการทำเก็บข้อมูล  วิเคราะห์วิจัยคู่ไปกับหน่วยฯ   ตรงนี้เป็นความพยายามที่จะสร้างต้นแบบเพื่อที่จะไปส่งเสริมในกลุ่มอาชีพอื่น  ในช่วงที่ไม่สามารถทำผลผลิตหลักได้  ก็จะเอาเรื่องของ “เมล่อน” ระบบปิดเข้าไปส่งเสริม ในกลุ่มนั้น ๆ เพื่อให้สามารถ สร้างกลุ่มขยายได้ต่อไป

นางจีรนันท์   ยาสิน  ฟาร์มเอสแอนด์เจฟาร์ม  บอกว่า   ที่นี่มีการขายแบบออนไลน์และ on site มีการบริการส่งทั่วไทย เดลิเวอรี่ให้ถึงประตูบ้าน  ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 99 บาท  ภายใน 1 ลูกจะน้ำหนัก 1.8 กิโลกรัมถึง 2.5  ลูกค้าที่ walk in สามารถเข้ามาเลือกตัดภายในฟาร์มได้เลย  โดยจุดขายในราคา 99 บาทเนื่องจากเป็นคนจังหวัดสตูลโดยกำเนิด โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มคนรวย/มนุษย์เงินเดือนที่มีความพร้อมจ่าย และ 60% สำหรับคนทั่ว ๆไป ที่สามารถเข้าถึงราคานี้ได้ เพื่ออยากให้ทุกคนได้ทานของดี ๆ  

การทำเกษตรด้วยเทคโนโลยีหรือเกษตรแม่นยำ จะทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับการปลูกแบบนอกโรงเรือน ในสภาวะแบบนี้น่าจะช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45  แบบฟาร์มเกษตรเทคโนโลยี smart farm   ขอบคุณทหารที่ให้ความสำคัญกับเกษตรกร

สำหรับอาชีพเกษตรกรพบว่าหลายคนมองว่าเป็นอาชีพสุดท้าย ของคนไม่มีที่ไป เมื่อพ่อแม่ทำตัวเองก็ต้องทำ แต่อยากจะบอกว่าพวกเราเป็นเกษตรกรที่มีความรู้  ตนจบปริญญาตรีมาจากรามคำแหง สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  จึงตั้งใจจะทำตามแบบเทคโนโลยีนำองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้ามา น่าจะเป็นต้นแบบให้กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 ตามที่คาดหวังได้  สำหรับท่านใดสนใจ ศึกษาดูงาน หรือสั่งซื้อผลผลิตจากฟาร์ม  ติดต่อได้ที่   087-9277329   หรือ เพจ เอสแอนด์เจ ฟาร์มสตูล“เกษตรแม่นยำ” 

เกษตรแม่นยำสูง หรือ เกษตรแม่นยำ คือ การนำข้อมูลที่ได้จากพื้นที่ทำเกษตร เช่น ข้อมูลภูมิอากาศ น้ำ ภาพถ่ายทางอากาศ หรือข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งต้องอาศัยเซ็นเซอร์รูปแบบต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูล แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ไว้สำหรับช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกษตรกร สามารถปรับการใช้ ปุ๋ย-ยา และทรัพยากรอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ให้มากที่สุด เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนเปลี่ยงในอนาคต  เป็นการใช้ทรัพยากรตรงตามความต้องการของพืชและสัตว์ ลดการสูญเสีย ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ ส่งให้เกษตรกรมีเงินเพิ่มขึ้น

ภาพ-ข่าว เอนก ขันทสิกรรม จ.สตูล 

ภาพข่าว

ข่าวล่าสุด

เสริมสวัสดิการตำรวจมอบอุปกรณ์ตัดผมอำนวยสะดวกลดค่าใช้จ่าย

เสริมสวัสดิการตำรวจนครสวรรค์ มอบอุปกรณ์ตัดผมอำนวยสะดวกลดค่าใช้จ่าย

มอบทุนนักกีฬาสอยคิว สู้ศึกสนุกเกอร์โลก

มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา มอบทุนฝึกซ้อมให้ “เอฟ นครนายก” และ “หมู ปากน้ำ” เตรียมสู้ศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก

นครศรีธรรมราช l ทลายเครือข่ายบ่าวสิชล ยึดยาเสพติดมูลค่า 114 ล้าน

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ พร้อมของกลางยาไอซ์ และยาบ้า รวมมูลค่ากว่า 114 ล้านบาท