4 ตุลาคม 2565

ศรีสะเกษ l นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณปลื้ม ขึ้นรับโล่ห์ "คุณธรรมต้นแบบ" จาก รมต.

image

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้อง G5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 550 รูป/คน  เข้าร่วมรับมอบโล่รางวัลอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นปี 2564 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีหน่วยงานเข้ารับรางวัล ดังนี้ อำเภอคุณธรรม ได้แก่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ชุมชนคุณธรรม ได้แก่วัดจำปา บ้านหัวนา  ตำบลหนองแก้ว  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  ในการนี้ นางเพชรลดา เนตรเนติกุล ภรรยานายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นางณัฐวดีนามวงษ์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาววารุณี  มหาผล  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

นายสุวรรณ  เนตรเนติกุล   นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ   กล่าวว่า การรับรางวัลอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วน ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด โดยกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐานกลางในการประเมินความสำเร็จ ๓ ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ เพื่อบ่งบอกถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมที่ได้มาตรฐาน และในปีงบประมาณพุทธศักราช ๒๕๖๔ ได้มีการคัดเลือกในระดับคุณธรรมต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงประจักษ์ จำนวน ๒๓๕ แห่ง ประกอบด้วย ๑. ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๗๖ ชุมชน ๒. องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๘๔ องค์กร ๓. อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๗๐ อำเภอ ๔. จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๕ จังหวัด เพื่อรับโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากนายกรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้มอบโล่รางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการประเมิน และเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวต่อไปว่า การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมในพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นอกจากจะขับเคลื่อนตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  (พ.ศ.2559 - 2565)  แล้ว โครงการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ซึ่งบรรจุ โครงการอำเภอคุณธรรม “ต้นแบบ” เป็น 1 ใน 10 โครงการสำคัญ โดยมุ่งเน้นการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่ตามแนวทาง  3 มิติ ได้แก่ 1) ปฏิบัติตามหลักศาสนา 2) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ดำเนินตามวิถีชีวิตที่ดีงาม ความสำเร็จของอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเกิดจากการน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร คือ “การระเบิดจากข้างใน” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ประกอบกับการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  ซึ่งคือ “หมู่บ้าน วัด และราชการ” หรือ “บวร” เป็นภูมิคุ้มกันและเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน นอกจากนี้หากพิจารณาถึงหลัก “บวร” มิใช่มีเพียง มิติเชิงสังคมและวัฒนธรรมเท่านั้น หากยังมีความสำคัญเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง ภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ข่าว-ภาพ : บุญทัน ธุศรีวรรณ จ.ศรีสะเกษ

ข่าวล่าสุด

เสริมสวัสดิการตำรวจมอบอุปกรณ์ตัดผมอำนวยสะดวกลดค่าใช้จ่าย

เสริมสวัสดิการตำรวจนครสวรรค์ มอบอุปกรณ์ตัดผมอำนวยสะดวกลดค่าใช้จ่าย

มอบทุนนักกีฬาสอยคิว สู้ศึกสนุกเกอร์โลก

มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา มอบทุนฝึกซ้อมให้ “เอฟ นครนายก” และ “หมู ปากน้ำ” เตรียมสู้ศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก

นครศรีธรรมราช l ทลายเครือข่ายบ่าวสิชล ยึดยาเสพติดมูลค่า 114 ล้าน

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ พร้อมของกลางยาไอซ์ และยาบ้า รวมมูลค่ากว่า 114 ล้านบาท